Χρῆστος Π. Μπαλόγλου

Διδάκτωρ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης

Ἡ συμβολὴ τοῦ Γρηγορίου Παλαιολόγου

Διευθυντοῦ τοῦ Ἀγροκηπίου Τίρυνθος

στὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τοῦ Ἂργους*

Εἰσαγωγὴ

Θερμὰ συγχαρητήρια ὀφείλω νὰ ἐκφράσω στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ γεραροῦ «Συλλόγου Ἀργείων »Ὁ Δαναός»», (1894-2004), βραβευμένου ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν1α, πνευματικῆς κυψέλης τοῦ Νομοῦ Ἀργολίδος καὶ τῆς ἀρχαιοτέρας πόλεως τῆς Εὐρώπης, γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ Συνεδρίου. Χάριτες ὀφείλω στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση καὶ ἰδιαίτερα στὸν Ὁμότ. Τακτικὸ Καθηγητὴ τῆς ΣΣΕ, Κύριο Σάββα Σπέντζα, Πρόεδρο τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου. Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νὰ ἀσχοληθῶ μὲ μία ἐπιφανῆ προσωπικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του, τὸν Γρηγόριο Παλαιολόγο, ὁ ὁποῖος ἄφησε ἀνεξίτηλη τὴν παρουσία του στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ἂργους. Ὁ Γρηγόριος Παλαιολόγος ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πλέον ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς Καποδιστριακῆς περιόδου καὶ τῶν πρώτων ἐτῶν τῆς βασιλείας τοῦ Ὄθωνος. Γεωπόνος, γεωργοοικονομολόγος, οἰκονομολόγος, ἀλλὰ καὶ λογοτέχνης, ἐκδότης περιοδικοῦ, συνέβαλε ἀπὸ τὴ θέση του καὶ μὲ τὶς δυνάμεις του στὴν προαγωγὴ τῆς γεωργικῆς οἰκονομίας τῆς χώρας. Ἡ πρώτη ἑνότητα παρουσιάζει τὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ Παλαιολόγου ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς σπουδές του στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ ἔργο του ἕως τὴν ἄφιξή του στὴν Ἑλλάδα. Ἡ παρουσία καὶ συμβολὴ τοῦ Παλαιολόγου ἀποτιμῶνται μέσα στὸ πλαίσιο τῆς γεωργικῆς πολιτικῆς τοῦ Καποδίστρια (Ἑνότητα 2). Δὲν εἶναι μικρότερης σημασίας καὶ ἡ παρουσία τοῦ Κωνσταντινουπολίτη λογίου κατὰ τὴν περίοδο διακυβερνήσεως τῆς χώρας ἀπὸ τὴν Ἀντιβασιλεία καὶ τὸν Ὄθωνα (Ἑνότητα 3). Ἡ τετάρτη ἑνότητα παρουσιάζει, γιὰ λόγους πληρότητος, τὸν λογοτέχνη Παλαιολόγο. Τὰ Συμπεράσματα ἀνακεφαλαιώνουν τὰ πορίσματα τῆς ἐρεύνης.