Στην Ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε θέματα και αποσπάσματα που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες ενότητες

(Centralnii Gossudarstvennii Voenno-Istoritseckii Archiv. CCCR V gor. Leningrade, F.1329, 1827 G., Op. 1, D. 446, L 4).

Διαταγὴ πρὸς τὴν Κυβερνῶσαν Σύγκλητον.

Δεχόμενοι τὴν ὑποβληθεῖσαν ὑμῖν αἴτησιν ὑπὸ τοῦ Μυστικοῦ Συμβούλου κόμητος Καποδίστρια, εὐμενέστατα ἀποδεχόμεθα τὴν πλήρη ἀπομάκρυνση αὐτοῦ ἀπὸ τὴν ὑπηρεσίαν.

Εἴναι εἰς ἡμᾶς εὐχάριστον νὰ γνωρίσωμεν αὐτῷ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, τὴν πλήρη ὑφ’ἡμῶν ἀναγνώρισιν τῆς φιλοτίμου ὑπηρεσίας, τῶν προσπαθειῶν αὐτοῦ διὰ τὸ συμφέρον καὶ τὴν δόξαν τῆς Ρωσίας καὶ τῆς προσωπικῆς αὐτοῦ ἀφοσιώσεως, διὰ τῶν ὁποίων πάντοτε ἐδικαίωνε τὴν εἰς αὐτὸν ἐμπιστοσύνην τοῦ Μεγαλειοτάτου Ἀδελφοῦ Ἡμῶν, ἁγίας μνήμης Κυρίου Αὐτοκράτορος Ἀλεξάνδρου τοῦ Πρώτου, καὶ διὰ τῆς ὁποίας συγχρόνως ἐξησφάλισε τὴν ἀμετακίνητον καὶ ἐξαίρετον Ἡμῶν εὔνοιαν.

Νικόλαος

Εἰς τὸ Βασιλικὸν Χωρίον

1η Ἰουλίου 1827 ἔτους

Νὰ ἀκουσθῆ εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῆς Συγκλήτου της 19/20 Ἰουλίου 1827.

Ἀρχιγραμματεὺς Κόμης Νεσσελρόντ

Ἐλήφθη 18 Ἰουλίου 1827

Πηγή: Πρωτοψάλτη Εμμανουήλ 1973 Νέα Ιστορικά στοιχεία περί Ιωάννου Καποδίστρια  (εκ των ρωσικών αρχείων)

Ἐλέῳ Θεοῦ

Ἡμεῖς Ἀλέξανδρος ὁ Πρῶτος

Αὑτοκράτωρ καὶ Μονάρχης

Πάσης τῆς Ρωσίας

Πρὸς τὸν Μυστικὸν Ἡμῶν Σύμβουλον

Κόμητα Κάπο ντ’Ἴστρια.

Τὰς ἐξαιρετικὰς ὑμῶν ὑπηρεσίας καὶ τὴν σοφίαν εἰς τὴν διεκπεραίωσιν τῶν ἀνατεθεισῶν ὑμῖν ὑποθέσεων ἀναγνωρίζων Ἐγώ μέτ’ ἰδιατέρας εὐμενείας, σᾶς χαρίζω εἰς ἔνδειξιν αὐτῆς ἰππότην τοῦ παρασήμου τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νιέφσκη καὶ σᾶς συναποστέλλω τὰ διακριτικὰ τοὺτου, παραμένω πάντοτε πρὸς ὑμᾶς εὐμενής.

Ὁ ὑπογεγραμμένος διὰ τῆς ἰδίας χειρὸς τῆς Αὐτοῦ Αὐτοκρατορικῆς Μεγαλειότητος

Ἀλέξανδρος

Ἁγία Πετρούπολις

Μαρτίου 24 τοῦ 1817

Πηγή: Πρωτοψάλτη Εμμανουήλ 1973 Νέα Ιστορικά στοιχεία περί Ιωάννου Καποδίστρια  (εκ των ρωσικών αρχείων)

(Centralnii Gossudarstvennii Voenno-Istoritseckii Archiv. CCCR F.29, Op. 153-V, D. 162-a, ts. 3 Delo ne pronumerovano, document 18).

Ἐντολὴ εἰς τὴν Κυβερνῶσαν Σύγκλητον.

Εἰς ἐκτίμησιν τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν προσφερθεισῶν κατὰ τὰς συζητήσεις περὶ τῆς εἰρηνεύσεως εἰς Παρισίους ὑπὸ τοῦ ἐν τῷ βαθμῷ τοῦ Γραμματέως Συμβούλου κόμητος Καποδιστρίου, εὐμενέστατα διορίζομεν αὐτὸν Μυστικὸν Σύμβουλον, παραμένοντα εἰς τὴν προηγούμενη θέσιν αὐτοῦ.

Ἐν Ἀγίᾳ Πετρουπόλει, 19 Ἰανουαρίου 1816 ἔτους.

Διὰ τῆς ἰδίας τῆς Αὐτοῦ Αὐτοκρατορικῆς Μεγαλειότητος χειρὸς γεγραμμένη

Ἀλέξανδρος

Βεβαιοῦται Στρατιωτικὸς Σύμβουλος Κρεμνόβιτς.

Πηγή: Πρωτοψάλτη Εμμανουήλ 1973 Νέα Ιστορικά στοιχεία περί Ιωάννου Καποδίστρια  (εκ των ρωσικών αρχείων)

Σὲ μιὰ ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση, παρουσία πλήθους κόσμου, ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν ἀρχῶν, φορέων καθὼς καὶ συλλόγων παρουσιάστηκε ἐπίσημα τὸ Σάββατο 18 Ἀπριλίου στὸ Παπαστράτειο Μέγαρο τῆς ΓΕΑ Ἀγρινίου τὸ ἱστορικὸ ντοκιμαντέρ παραγωγῆς τοῦ σωματείου Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καὶ τοῦ Ἀχελῶος Tv.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”

       Μετὰ ἀπὸ ἔρευνα καὶ τηλεοπτικὰ «γυρίσματα» τριῶν ἐτῶν ἡ Ε.ΡΩ καὶ ὁ Ἀχελῶος Tv παρουσίασαν τὸ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Τὸν ἐξ ἀπορρήτων σύμβουλο καὶ ὑπουργὸ τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ρωσίας Ἀλεξάνδρου Α΄ καὶ μετέπειτα πρῶτο Κυβερνήτη τῆς Ἀνεξάρτητης Ἑλλάδας ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ξένους κορυφαίους ἱστορικοὺς καὶ πολιτικοὺς ὡς: πρωτοστάτης τῆς ἑλληνικῆς παλιγγενεσίας, ἀσκητὴς τῆς πολιτικῆς, ἀγωνιστὴς τῆς Ὀρθοδοξίας, μάρτυρας τῆς Ρωμηοσύνης, κορυφαῖος τῶν Ἑλλήνων, μεγάλος ἀρχιτέκτονας τῆς πανευρωπαϊκῆς εἰρήνης καὶ μεταρρυθμιστὴς τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἑλβετίας.

       Ἐμπνευστὴς καὶ πρωτεργάτης τῆς ἱστορικῆς καὶ πολιτιστικῆς παραγωγῆς, στὴ μνήμη τοῦ ὁποίου ἀφιερώθηκε ἡ πρώτη ἐπίσημη παρουσίασή της, εἶναι ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος τῆς τηλεόρασης τοῦ Ἀχελώου, Γεώργιος Μπόκας. Ὅπως συγκινημένος ἀνέφερε ὁ Δημήτρης Μπόκας, μέλος τοῦ ΔΣ τῆς Ε.ΡΩ καὶ μέλος τοῦ ΔΣ τοῦ Ἀχελώου, στὸν χαιρετισμό του, “Ὁ δρόμος εἶναι μακρύς, ἑνωμένοι ὅμως θὰ μπορέσουμε νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο τῆς Ε.ΡΩ., τὴν προβολὴ τῶν πνευματικῶν μας ἀξιῶν”. Ἀναφερόμενος στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Ἀχελῶος ὁ κ Δ.Μπόκας εὐχαρίστησε τοὺς ἀφανεῖς ἥρωες τῆς προσπάθειας αὐτῆς, τὸ προσωπικὸ τοῦ σταθμοῦ, καὶ ἔκλεισε τονίζοντας ὅτι “θὰ συνεχίσουμε νὰ βαδίζουμε στὸν δρόμο ποὺ χάραξε ἐκεῖνος, τὸν δρόμο τῆς προσφορᾶς, ἔχοντας πάντα ὡς οδηγὸ τὰ λόγια του: Ὁ καλύτερος τρόπος νὰ νικήσεις τὸ κακὸ εἶναι νὰ προβάλεις τὸ καλό” .

EKDHLVSH1

Γιὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια μίλησαν ἀκόμα οἱ διακεκριμένοι Δημήτρης Μεταλληνός – Δρ Ἱστορίας-Θεολογίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, Ἐμμανουήλ Γιαννούλης, Πρωτοπρεσβύτερος Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Αἴγινας – Πτυχιοῦχος Νομικῆς καὶ Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἡ Μαρία Μαντουβάλου – Ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

EKDHLVSH2Ὁ μεγάλος ἠθοποιὸς Κώστας Καστανᾶς, ὁ ὁποῖος ἀφηγεῖται τὴν ἱστορία τοῦ Καποδίστρια στὸ ντοκιμαντέρ, χαιρέτισε τὴν ἐκδήλωση ἀναφέροντας μεταξὺ ἄλλων: “ Ὁ Καποδίστριας γιὰ μένα εἶναι Ἱερὸ Πρόσωπο”.

EKDHLVSH3

Πρῶτος ὁμιλητὴς στὴν ἐκδήλωση ἦταν τὸ μέλος τῆς Ε.ΡΩ Δῆμος Θανάσουλας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ πνεῦμα προσφορᾶς ποὺ διέπει τὴν Ε.ΡΩ. καὶ τὸ ὁποῖο ἦταν καὶ τὸ πνεῦμα μὲ τὸ ὁποῖο λειτουργοῦσε ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Μπόκας.

EKDHLVSH4Ὁ κ. Μεταλληνός, Δρ Ἱστορίας-Θεολογίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ἀναφέρθηκε στὴν Κερκυραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Καποδίστρια, καθὼς ἐπίσης ἀνέπτυξε τὸ θέμα “Ὁ Ρωμνιὸς Ἰωάννης Καποδίστριας ὡς ὁ κατεξοχὴν Ἑλληνορθόδοξος Ἡγέτης τῆς Πολιτικῆς Ἱστορίας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ”.

EKDHLVSH5

Ἡ ἄφιξη τοῦ Καποδίστρια στὴν Αἴγινα ἦταν τὸ θέμα τὸ ὁποῖο ἀνέπτυξε ὁ π. Ἐμμανουήλ Γιαννούλης, ὁ ὁποῖος διακονεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Μητροπολιτικὸς Ἱ.Ν. Αἴγινας), ὅπου καὶ ἔλαβαν χώρα ἡ Ὑποδοχὴ καὶ ἡ Ὀρκωμοσία τοῦ Πρώτου Ἐθνικοῦ Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας, ἐνῷ ὁ Ἱερὸς αὐτὸς Ναὸς χρησιμοποιοῦνταν ἕως τότε ὡς “Βουλευτήριον”.

EKDHLVSH6

Ἡ Ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Μαρία Μαντουβάλου ἀναφέρθηκε στὴν Ἀκτινοβολία τοῦ Καποδίστρια σὲ Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικό, ἐνῷ ἀνέπτυξε τὸ θέμα “Ὁ Καποδίστριας ὡς Σηματοδότης τοῦ Σήμερα”.

 Ἡ σπονδυλωτὴ ὀπτικοακουστικὴ παραγωγὴ χωρίζεται σὲ ἑπτὰ ξεχωριστὲς θεματικὲς ἑνότητες – ἐπεισόδια καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἱστορικὴ καταγραφὴ τῆς ζωῆς, τοῦ ἔργου καὶ τῆς δράσης τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας. Τὸ πρωτογενὲς ὑλικὸ τοῦ ντοκιμαντὲρ ἀποτελεῖται ἀπὸ κινηματογραφικὰ πλάνα, ἀρχειακὸ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ καὶ συνεντεύξεις ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι μελετοῦν τὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Ἡ μουσικὴ ἐπένδυση ἀποτελεῖται ἀπό κομμάτια τοῦ μεγάλου Ἕλληνα μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη.

EKDHLVSH7

Τὴν συνοπτικὴ παρουσίαση τῶν ἑπτὰ ἐπεισοδίων τῆς παραγωγῆς ἔκανε ὁ Διευθυντὴς τῆς Τηλεόρασης τοῦ Ἀχελώου Κων/νος Ζαφείρης, ἐνῷ τὸν συντονισμὸ τῆς ἐκδήλωσης πραγματοποίησε τὸ Μέλος τῆς Ε.ΡΩ. καὶ συνεργάτης τοῦ Ἀχελώου Ἀνδρέας Μπλάνος.

EKDHLVSH8EKDHLVSH9

 Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ χαιρετισμὸ ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς, ἀναφερόμενος στὴν προσφορὰ τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης καὶ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Ἀχελῶος στὴν κοινωνία τὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ ὅλοι μαζὶ διανύουμε.

Πηγή : www.enromiosini.gr