Η ἱστοσελίδα «Κλασσικοπερίπτωση», ἡ ὁποία παρουσιάζεται ὡς ἔκφραση χριστιανῶν ἐκκλησιαζομένων, ἀνήρτησε προσφάτως ἕνα ἄκρως συκοφαντικό κείμενο γιά τό πρόσωπό μου καί δυσφημιστικό γιά τήν μοναδική πολιτική Παράταξη πού ἀναπαύει μέχρι λεπτομερειῶν τίς Ὀρθόδοξες συνειδήσεις, τήν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ἀναμοχλεύουσα τή θεολογική μου τοποθέτηση στό Χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου.

Θά εἶμαι, ὅσο γίνεται ἐπιγραμματικός καί γι’ αὐτό κωδικοποιῶ τίς ἀπαντήσεις μου στό ἀντιχριστιανικό καί ἀφιλάδελφο δημοσίευμα:

1.Δέν εἶμαι ὁ ἐπίσημος Πνευματικός τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Ἡ Παράταξη –δόξα τῷ Θεῷ– ἔχει ἑκατοντάδες στελέχη καί ὅλα τά στελέχη ἔχουν τούς Πνευματικούς τους. Ἐξ ἄλλου, ὁ γυιός μου ἀπό ἔτους και πλέον δέν εἶναι Πρόεδρος τῆς Παρατάξεως γιά νά μή διαιωνίζεται ἡ μικροψυχία τῶν ἐπικριτῶν μου.

Ἀποτελῶ τόν ἐμπνευστή τῆς Παρατάξεως, καθ’ ὅτι ἔχω ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα Ἐκκλησία καί Πολιτική ὅσο κανείς ἐκ τῶν ἐπιζώντων, πλήν ἐκείνων πού ἀποφαίνονται ἐσφαλμένα ὅτι ὁ Χριστιανός δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τήν Πολιτική! Ἐδῶ περιορίζεται ἡ δική μου συμβολή!

2.Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐκφράζεται ἀπολύτως καί καθοριστικά μέ τόν Πρόεδρό της κ. Μιχαήλ Ἠλιάδη, ὁ ὁποῖος ποτέ μέχρι σήμερα δέν ἔχει ἐκφράσει ἀπόψεις ὑπέρ παραλαβῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Ἀντιθέτως καί σέ γραπτές καί προφορικές παρεμβάσεις του τονίζει τήν ἀταλάντευτη θέση του κατά τῆς ὁποιασδήποτε ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς καί κατά τῆς ἀποδοχῆς ὁποιωνδήποτε δαιμονικῶν ἤ δεισιδαιμονικῶν συμβόλων σέ κρατικά ἔγγραφα. Συνεπῶς εἶναι ἀνήθικος ὁ χαρακτηρισμός τῆς Παρατάξεως ὅτι τάχα ἔκαμε πολιτική «κολοτούμπα» καί ἄλλαξε τίς ἀπόψεις της ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν.

3.Οἱ δικές μου θεολογικές ἀπόψεις ἔχουν ἀναπτυχθεῖ πάλιν καί πολλάκις καί ἔχουν ἀναλυθεῖ. Ὅμως οἱ ἐπικριταί μου συνεχίζουν τή λασπολογία καί συρράπτουν τά κατ’ αὐτούς “ἐνοχοποιητικά” μου στοιχεῖα ὥστε να παραπλανοῦν ὅσους διαβάζουν τίς ἀπόψεις τους.

Ἀρκοῦμαι νά ἐπαναλάβω ἐδῶ ὅτι ἀπό τοῦ 1997 ἔχω γράψει καί, μάλιστα, στόν Πρόλογο τοῦ βιβλίου μου «Ὁ Ἀντίχριστος ὁ ἀριθμός 666 καί ἡ ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν» ὅτι «θά πολεμήσω τίς νέες ταυτότητες καί θά παρακινήσω τούς χριστιανούς πού θά μέ συμβουλευθοῦν νά ἀρνηθοῦν τήν παραλαβή τους ἐάν ἔχουν δαιμονικά σύμβολα…». Συνεπῶς δέν πρόκειται γιά προεκλογική «κολοτούμπα», ἀφοῦ ἔχει γραφεῖ ἀπό τό 1997, δηλαδή 11 χρόνια πρό τῆς ἱδρύσεως τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καί δέκα πέντε χρόνια πρό τῶν ἐκλογῶν!

4.Οἱ θεολογικές ἀπόψεις μου σέ λεπτά θεολογικά ζητήματα γιατί θα πρέπη νά δεσμεύουν τίς προσωπικότητες καί να προσδιορίζουν τίς δραστηριότητες τῶν πνευματικῶν μου παιδιῶν καί πολύ περισσότερο τῆς Πολιτικῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», πού ἀπαρτίζεται ἀπό πλῆθος πνευματικῶν ἀνθρώπων ἑκατοντάδος καί πλέον Πνευματικῶν; Οὐδέποτε ἀντιμετώπισα τά πνευματικά μου παιδιά σάν δικά μου ἐξαρτήματα ἤ φερέφωνα. Γιά νά κάνη κάποιος παρόμοιους συσχετισμούς πρέπει νά ἔχη ἐμπειρία ἀπό ἄλλους ἐκκλησιαστικούς χώρους καί ἄλλα ἐκκλησιαστικά περιβάλλοντα. Τά στελέχη τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες καί ὄχι τηλεκατευθυνόμενος ὅμιλος!

5.Μέ συκοφαντοῦν ὅτι χαρακτήρισα ὅσους διαδήλωσαν κατά τῶν ταυτοτήτων «ὄχλο θρησκευομένων ἀνθρώπων»! Αὐτη ἡ αυθαίρετη ερμηνεία τῆς φράσεώς μου εἶναι τοῦ π. Ἰωάννου Φωτοπούλου, ὄχι δική μου. Ἔκτοτε ἀναπαράγεται κατά καιρούς ἀπό διαφόρους, χωρίς νά ἐξετάζουν ἄν ἀληθεύη! Ἔγραψα γιά «ὅλα αὐτά πού τρομοκρατοῦν σήμερα τόν ὄχλο τῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων», ἐννοῶντας ἐκείνους πού τρομοκρατοῦνται ὅτι ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἰσχυρότερος τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι αὐτούς πού διαδηλώνουν ἐναντίον κάθε ὁλοκληρωτικῆς φυλακῆς. Ὅσοι δήλωσαν ὅτι δέν τρομοκρατοῦνται ἀλλά ἁπλῶς ἀντιδροῦν, δέν βρῆκαν κανένα πρόβλημα στή φράση μου, οὔτε θεώρησαν ὅτι τούς ἀφορᾶ. Τρανό παράδειγμα ὁ π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ἐκ τῶν διοργανωτῶν τοῦ Συλλαλητηρίου κατά τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο δέν ἐθίγη ἀλλά ἔχει συστρατευθεῖ στόν ἀγῶνα τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Οὔτε ὁ κυρίως πολέμιος τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, π. Σαράντης Σαράντος, μοῦ εἶπε ποτέ ὅτι ἡ φράση μου αὐτή τόν προσέβαλε, ἁπλούστατα γιατί κατάλαβε πολύ καλά τί ἐννοοῦσα. Ὅσο καί ἄν προσπαθοῦν, λοιπόν, οἱ ἐχθροί τῆς Ἀλήθειας δέν θά μπορέσουν οὔτε να με σπιλώσουν οὔτε νά μέ χωρίσουν ἀπό τόν π. Σαράντη, οὔτε ἀπό τόν π. Νεκτάριο οὔτε ἀπό κανένα γνήσιο ἀγωνιστή και συναγωνιστή στον κοινό ἀγῶνα τῆς Πίστεως.

6.Μέ συκοφαντοῦν ὅτι ἔγραψα πώς «ἄν ἐκδοθῆ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά πρόκειται γιά ὀργανωτικό θαῦμα»(!) χωρίς νά αἰσθάνονται ντροπή γιά τήν οἰκτρή παραμόρφωση τοῦ νοήματος τοῦ κειμένου μου. Κάνουν πώς δέν καταλαβαίνουν τήν εἰρωνία πού ἐκφράζω σέ μιά παρενθετική πρόταση μέ θαυμαστικό στό τέλος της, γράφοντας πώς σέ ἕνα κράτος «μπάχαλο» δεν πρόκειται ποτέ νά ἐκδοθῆ τέτοια Κάρτα. Κάτι παρόμοιο μέ αὐτό τοῦ π. Ἐπιφανίου πού ἔγραψε γιά σύμπτωση σέ Κρατικούς λειτουργούς «κρετινισμοῦ καί δαιμονολατρείας»! Οὔτε πτωήθηκαν στή συκοφαντία τους ἀπό τό ὅτι προχώρησα περισσότερο ἀπό τούς διαδηλωτές κατά τῆς Κάρτας. Εἶπα καί ἔγραψα ὅτι δέν πρέπει νά φθάνουμε διαμαρτυρόμενοι μόνο μέχρι τοῦ Μνημείου τοῦ Αγνώστου Στρατιώτου ἀλλά πρέπει να στείλουμε πιστούς ἀνθρὠπους στή Βουλή. Διεκήρυξα ἐπίσης ὅτι ἐσεῖς πολεμᾶτε τίς Κάρτες, ἐγώ πολεμῶ καί καταδιώκω αὐτούς πού τίς ἐκδίδουν, γιατί οἱ Κάρτες δέν ἐκδίδονται μόνες τους! Κάθε καλοπροαίρετος ἄς βγάλη τά συμπεράσματά του.

7.Ἄν θέλετε, ὅμως, να μιλήσουμε για πολιτικές «κολοτοῦμπες», θά μιλήσουμε γιά τήν Παράταξη πού ὑποστηρίζει πεντακάθαρα ἡ «Κλασσικοπερίπτωση». Τήν Παράταξη «ΟΧΙ» τοῦ κ. Καζάκη καί τῶν σύν αὐτῶ. Αὐτό προκύπτει ἀβίαστα ἀπό τό ὅτι ἡ «Κλασσικοπερίπτωση» ἀσκεῖ κριτική σέ ὅλα τά ὑπάρχοντα Κόμματα, κάνει βρώμικο πόλεμο στήν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καί ἀφήνει ἐκτός σχολιασμοῦ μόνο τόν κ. Καζάκη καί τους συντρόφους του, γιά νά τηρηθοῦν καί κάποια προσχήματα και να μη δείξουν ξεκάθαρα την πολιτική προτίμησή τους.   Οἱ πολιτικές «κολοτοῦμπες» τῶν ευνοουμένων τους    ἀπό ΠΑΣΟΚ σέ Ν.Δ. καί ἀπό Ν.Δ. σέ νέο συνοθύλευμα ἀθεϊστῶν, ἀρχαιοελληνιστῶν μέ «ἐσάνς» θρησκευτικό, ἀφήνουν τήν «Κλασσικοπερίπτωση» ἀδιάφορη καί οἱ προσωπικές πολιτικές «κολοτοῦμπες» τοῦ κ. Καζάκη, ἀπό τά videos πού διακηρύσσει ὅτι εἶναι «ἄθεος ἐκ πεποιθήσεως» σέ αὐτά πού δείχνει ἐθνικό ἀμοραλισμό, δεχόμενος σάν Ἕλληνες ἀπροϋπόθετα ὅλους τούς ἀλλοθρήσκους ἀλλοδαπούς, ἀρκεῖ νά ἐπενδύουν οἰκονομικά στήν Ἑλλάδα(!), μέ κατάληξη –λίγο πρό τῶν ἐκλογῶν– νά διεγείρη τήν …ἐπαναστατικότητα τῶν κληρικῶν (ἀντιγράφοντας κακόγουστα την «ΚΟΙΝΩΝΙΑ») καί νά τούς καλῆ νά ἐνεργοποιήσουν στό πλευρό του τίς ἐνορίες(!), ἡ «Κλασσικοπερίπτωση» τά θεωρεῖ ὅλα καλῶς ἐναρμονισμένα μέ τό ἦθος καί τήν πολιτική τιμιότητα πού ζητοῦν οἱ ἐκκλησιαζόμενοι πιστοί μας ὡς ἐγγύηση γιά νά ψηφίσουν!                                

Τελικά ἄν δέν πρόκειται καί γιά ἀπροκάλυπτη ἐμπάθεια και για ἀνομολόγητη πολιτική σκοπιμότητα, ποιά λογική ὑπάρχει στή συμπεριφορά αὐτῆς τῆς ἱστοσελίδος; Θέλει ἡ «Κλασσικοπερίπτωση» νά πιστέψουμε ὅτι κάνει τόσο λυσσαλέο πόλεμο ἐναντίον τῆς πνευματικῆς Πολιτικῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (η οποία μέχρι λεπτομερειῶν ταυτίζεται μέ τήν Πίστη καί τίς Πνευματικές καταβολές τοῦ Γένους μας, μιά Παράταξη πού ἀποκηρύσσει δημόσια τήν Μασωνία καί κάθε μορφῆς ἀποκρυφισμό – κάτι πού δέν ἔχει κάνει δημόσια οὔτε κάθε Ιεράρχης μας) μόνο και μόνο γιατί θυμήθηκε τις θεολογικές μου ἀπόψεις περι Αντιχρίστου; Δεν πιστεύω να είναι κανένας μας τόσο αφελής!

Η προεκλογική λάσπη κατά τοῦ προσώπου μου και, ιδίως, κατά τῆς πνευματικῆς Πολιτικῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ἀπό υποτιθεμένους πνευματικούς μας ἀδελφούς, φανερώνει για ἄλλη μια φορά το βάθος τῆς πνευματικῆς ἀφροσύνης πού κυριαρχει σε κάποια ἐκκλησιαστικά περιβάλλοντα και δίδει ἐξήγηση γιά τό ἀπερίγραπτο πνευματικό κατάντημα τῆς Πατρίδος μας!

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

Πρωτοπρεσβύτερος