Ο πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης διαβάζει και σχολιάζει το θαύμα της διάσωσης του Ιωάννη Καποδίστρια, όπως αυτό περιγράφεται στο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Μπενέτου "Βίος και πολιτεία των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας", Εκδόσεων Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

 

 

 

 

Ιστορική θα μπορούσε να χαρακτηρισθή η ακόλουθως εικών των ενδόξων Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, όχι μόνον διότι συνδέεται με την ζωήν του πρώτου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ι. Καποδίστρια, αλλά καί γιατί η ιστορία, που ωδήγησε εις την αγιογράφησιν αυτής αποτελεί ένα μεγάλον θαύμα. Το γεγονός συνέβη τον Μάιον του 1803 εις την Κέρκυραν, όπου ο Ι. Καποδίστριας ζούσε και ασκούσε το επάγγελμα του ιατρού. Ο Ι. Καποδίστριας κατοικούσε λίγο έξω από την πόλιν της Κέρκυρας, εις απόστασιν τριών χιλιομέτρων από αυτήν, εις την θέσιν Κουκουρίτσα. Την 3ην Μαΐου 1803 τον ειδοποίησαν να επισκεφθή κάποιον ασθενή εις τήν πόλιν. Ανέβηκε αμέσως στο άλογόν του και ξεκίνησε. Είχε καλύψει την μισήν απόστασιν του δρόμου, όταν ξαφνικά το άλογον αφηνίασε, τινάχθηκε ψηλά και άρχισε να τρέχη με μανίαν, σέρνοντας δίπλα του τον αναβάτην του, που το πόδι του είχε μπλέξει στον αναβατήρα. Τήν ίδια ώρα ο Ιερομόναχος Μασέλλος, της Ι. Μονής της Πλατυτέρας, που ευρίσκεται κοντά στην πόλι της Κερκύρας, ενώ εδιάβαζε την Ακολουθίαν των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας και προσηύχετο, ησθάνθη ότι κάτι τρομερόν συνέβαινε πλησίον της Μονής. Από υπερφυσικήν δύναμιν κινούμενος βγήκε να δη τι συνέβαινε και αντίκρυσε το φοβερόν θέαμα. Το άλογον μανιασμένον να τρέχη και να σέρνη τραυματισμένον τον Ι. Καποδίστριαν. Επεκαλέσθη την Χάριν των εορταζώντων την ημέρα εκείνην Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας και επέτυχε να σταματήση το άλογον και να ελευθερώση τον τραυματισμένον ιατρόν. Τον μετέφερε μέσα στο Μοναστήρι και εφρόντισε για τα τραύματά του. Όταν συνήλθε ο πάντοτε πιστός Ι. Καποδίστριας αντελήφθη την θαυματουργικήν σωτηρίαν του από τους δύο Αγίους Μάρτυρες, τους οποίους αγάπησε και είχε πάντοτε ως προστάτες του, ενώ στην Ι. Μονήν της Πλατυτέρας προσέφερε πολλά και μεγάλα αφιερώματα ευγνωμοσύνης και τον Ιερομόναχον π. Μασέλλον είχεν έκτοτε ως εξομολόγον του.

Το θαύμα έγινε γνωστόν εις όλην την Κέρκυραν και δύο αγιογράφοι της εποχής το απεικώνησαν σε τρεις εικόνες. Οι δύο από αυτές φυλάσσονται σήμερα εις την Ι. Μονήν (η πρώτη εικονίζει τον Ιερομόναχον να συγκρατή από τα χαλινάρια το αφηνιασμένον άλογον και η δευτέρα το άλογον με τον Καποδίστρια πεσμένον και άνωθεν οι δύο Άγιοι). Η (ανωτέρω) τρίτη εικόνα, που σήμερον πρωτοδημοσιεύεται και παριστά τους δύο θαυματουργούς Αγίους άνωθεν και το άλογον με τον τραυματισμένον Καποδίστρια (κάτω μέρος) φυλάσσεται εις το Μονίδριον της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Αιξωνήν της Γλυφάδας (ιδιοκτησία ιερέως Μαρίου Δαπέργολα). Επίσης πρέπει να λεχθή ότι η αγάπη και η ευγνωμοσύνη του Ι. Καποδίστρια προς τους δύο Αγίους, που τον έσωσαν από βέβαιον θάνατον, ήταν τόσον μεγάλη, ώστε εξέφρασε την επιθυμίαν να ταφή εις την Ι. Μονήν Πλατυτέρας εις Κέρκυραν και όντως ετάφη εις τον νάρθηκα, όπου επίσης ετάφησαν και οι άλλοι συγγενείς του πρώτου και όντως μεγάλου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ι. Καποδίστρια.

 

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΩΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ