Στην Ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε θέματα και αποσπάσματα που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες ενότητες

Ο διαδικτυακός τόπος (KAPODISTRIAS.INFO) προσφέρει υπηρεσίες και εφαρμογές σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης/μέλος) υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

1. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αρθρογραφίας, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του KAPODISTRIAS.INFO και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το KAPODISTRIAS.INFO, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής  ιδιοκτησίας. Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος  κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του KAPODISTRIAS.INFO.

2. Το KAPODISTRIAS.INFO καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Το KAPODISTRIAS.INFO παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Σε καμία περίπτωση το KAPODISTRIAS.INFO δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) από επισκέπτες/χρήστες/μέλοι  αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη/επισκέπτη/μέλος του διαδικτυακού τόπου του KAPODISTRIAS.INFO και γενικά προς όλους τους χρηστές του διαδικτύου.

3. Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες/μέλοι των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ατόμων που συμμετέχουν στη δημοσκόπηση καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το KAPODISTRIAS.INFO για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση. Το KAPODISTRIAS.INFO διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται το KAPODISTRIAS.INFO θ' αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.  Το KAPODISTRIAS.INFO  καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης.

4. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του KAPODISTRIAS.INFO πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος του διαδικτυακού τόπου  υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης /μέλος του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του KAPODISTRIAS.INFO.

5. Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση, για τους οποίους το KAPODISTRIAS.INFO δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες/επισκέπτες/μέλοι του διαδικτυακού τόπου του KAPODISTRIAS.INFO αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη.

6. Το KAPODISTRIAS.INFO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

7. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το KAPODISTRIAS.INFO υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, το KAPODISTRIAS.INFO δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ' αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/επισκεπτών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

8. Η χρήση/επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.

9. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του KAPODISTRIAS.INFO και του χρήστη/επισκέπτη/μέλους  των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

10. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπου του KAPODISTRIAS.INFO (για τις υπηρεσίες ενημέρωσης, επικοινωνίας, ψηφοφορίας, φόρουμ διαλόγου), υπόκεινται στον ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στο ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα»  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησής του. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους.  Δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους - με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.

11. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Την επέτειο ενός ιδιαίτερα σημαντικού ιστορικού σταθμού στην προσπάθεια που έκανε το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος να σταθεί στα πόδια του, την πραγματοποίηση της Γ' Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας, θα τιμήσουν και φέτος με λαμπρές εκδηλώσεις Νομαρχία Πειραιά και ο ομώνυμος Δήμος.

Tην Κυριακὴ της Τυροφάγου, την 1ην Μαρτίου ε.ε., στις 6.30’ μ.μ., στον Ι. Καθεδρικό Ναό  του Αποστόλου Παύλου έγινε η επίσημη υποδοχή της, μόλις συντηρημένης από ειδικό συντηρητή έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της «Γλυκοφιλούσας», που άνηκε στον Πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια.

Αγαπητοί μας φίλοι κλείνοντας ένα χρόνο λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και παίρνοντας αφορμή από την επέτειο γεννήσεως του Ι. Καποδίστρια θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας μερικές σκέψεις.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 10 Φεβρουαρίου 1776. Ήταν το έκτο από τα εννιά παιδιά του Αντωνίου Καποδίστρια και της Αδαμαντίας Καποδίστρια το γένος Γονέμη. Στην Κέρκυρα μεγάλωσε, έμαθε τα πρώτα γράμματα, και κατόπιν σπούδασε ιατρική στην Πάδοβα της Ιταλίας. Στην Κέρκυρα διέπρεψε ως γιατρός και πολιτικός άνδρας και, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Τσάρου Αλέξανδρου του Α, εντάχθηκε στο διπλωματικό σώμα της Ρωσίας φθάνοντας στο αξίωμα του Υπουργού των Εξωτερικών. Αργότερα εγκατέλειψε αυτή τη λαμπρή καριέρα ,παρά τις ασφυκτικές πιέσεις του Τσάρου Νικολάου να παραμείνει στο αξίωμά του και να μην υποβάλλει την παραίτησή του, και ήρθε ν’ αναλάβει την διακυβέρνηση της Ελλάδας. Μιας Ελλάδας η οποία βρισκόταν σε αθλία κατάσταση, μιάς Ελλάδας η οποία, όχι μόνο δεν είχε πετύχει την ανεξαρτησία της, αλλά δεν είχε καν το δικαίωμα να αποκαλείται ανεξάρτητο κράτος.

Βέβαια η σημερινή κατάσταση δεν απέχει πολύ από την τότε. Η Ελλάδα από την απελευθέρωση της ήταν καταχρεωμένη όπως, δυστυχώς, και τώρα. Πολιτικοί, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, προύχοντες σφετερίζονταν εκτάσεις, χρήματα και έσοδα του κράτους. Ίδια κατάσταση δηλαδή με την σημερινή. Ο ίδιος Έλληνας εχθές και σήμερα. Οι ξένες δυνάμεις, και προπαντός η Τουρκία, επιβουλεύονταν διαρκώς την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Και σήμερα οι «σύμμαχοι» μας σφίγγουν ολοένα και περισσότερο τον κλοιό γύρω από την Ελλάδα ζητώντας της κομμάτια από τα εδάφη της. Τότε δεν υπήρχε κράτος, δεν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν υπήρχε οικονομία, δεν υπήρχε τίποτα και χρειάστηκε να ιδρυθούν όλα από την αρχή. Δυστυχώς σήμερα και πάλι όλοι διαπιστώνουμε ότι το κράτος χρειάζεται να συσταθεί σχεδόν από την αρχή. Διότι το κράτος είναι σχεδόν ανυπόστατο. Τότε ο λαός έβγαινε από κατοχή τετρακόσιων χρόνων, αμόρφωτος, απαίδευτος, σε άγρια κατάσταση. Εμείς σήμερα μπορεί να μην έχουμε περάσει τέτοια κατοχή αλλά ο λαός παραμένει αμόρφωτος και απαίδευτος και δεν γνωρίζει πού πάει και τι θέλει. Τόσες ομοιότητες και συμπτώσεις πραγματικά προκαλούν έκπληξη. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με τρόπο εκπληκτικό.

Δυστυχώς παρόλες αυτές τις ομοιότητες κανείς δεν κάνει τον κόπο να σκύψει και να δει τις λύσεις που τόσο πετυχημένα πρότεινε και εφάρμοσε ο πρώτος κυβερνήτης. Κανείς δεν σκύβει να δει πού κατάντησε το Ελληνικό κράτος όταν δεν εφάρμοσε τις λύσεις του και τις προτάσεις του αλλά προτίμησε δυτικά μοντέλα, ξένα προς την παράδοσή του.

Και πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη του για την Ελλάδα ώστε ενώ ο ίδιος πέτυχε για την ιδιαιτέρα του πατρίδα -τα Επτάνησα- την αναγνώριση της σε ανεξάρτητο κράτος, δεν αρκέστηκε μόνο σ’ αυτό. Βοήθησε ολόκληρη την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό γιατί ένοιωθε πάνω όλα Έλληνας και μετά Κερκυραίος. Δυστυχώς, οι σύγχρονοί του ελάχιστα κατάλαβαν από τα όσα πρέσβευε και οραματιζόταν. Έμειναν στα τυχόν λάθη που έγιναν στη διακυβέρνηση, στα προσωπικά παράπονα, στις προσωπικές μεροληψίες και, αντί να δουν το δάσος κοίταζαν το δέντρο κάτι που δυστυχώς συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Αντί να δούμε πού βαδίζει η πατρίδα μας και τι δρόμο έχει πάρει, εμείς σπαταλάμε δυνάμεις και πόρους για ασήμαντα πράγματα.

Είναι πραγματικά άξιο λόγου ότι, το νεώτερο Ελληνικό Κράτος «τιμά» τον πρώτο Κυβερνήτη του εξαφανίζοντας κάθε αναφορά στο όνομά του από τα σχολικά εγχειρίδια.

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, προσπαθούμε να ζωντανέψουμε τη μνήμη του Ι. Καποδίστρια και να φωτίσουμε κάποιες πτυχές της προσωπικότητας και του έργου του ώστε να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ θα βοηθήσουν αυτόν τον έρημο τόπο μας, οι δικές του λύσεις και οι δικές του κατευθύνσεις.

Αφιέρωμα στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή ΤΟΜΕΣ στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 στον Ιωάννη Καποδίστρια.